لایروبی و پاکسازی انهار سطح شهر با تلاش نیروهای خدمات شهر انجام شد

لایروبی و پاکسازی انهار سطح شهر با تلاش نیروهای خدمات شهر انجام شد