امروز : چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۲۱

صورتجلسه شماره ۱۲۹ جلسه رسمی شورا

بند 3- جابجایی تیرهای برق مزاحم معابر شهری
صورتجلسه شماره 129 جلسه رسمی شورا
پنج شنبه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۰۸:۲۵ |
کد خبر : ۵۳۴ |
مصوبات شورا

در جلسه مورخ 98/6/7 بازگشت به نامه 6970 مورخ 98/6/7 در خصوص جابجایی تیرهای برق مزاحم معابر شهری که تعداد 15 تیر مزاحم در اولویت جابجایی قرار دارند موضوع در جلسه مطرح و مقرر گردید که در کوچه پل چوبی تعداد 2 تیر برق جابجا و برای تیرها آتی موضوع در شورا مصوب و جهت اقدام به شهرداری ارجاع گردد.

جابجایی تیرهای مصوب شده :
1- شهرک - بعد از مصلی جنب ملک آقای فریبرز صادقیان     1 مورد
2- شهرک - بعد از مسجد جامع جنب منزلآقای همتعلی اکبریان   1 مورد
3- گلینک - کوچه مدرسه       4 مورد
4- کولج پایین - روبروی منزل آقای قاسم فرامرزی     1  مورد
5- کولج پایین - نرسیده به پل ورودی     2 مورد
6- کولج پایین- بعد از کوچه یاس     1 مورد
7- خسبان - بعد از پل ورودی روبروی پمپ آب   1 مورد
8- پرده سر - کوچه پل چوبی اگر درخت ها جابجا شود    4 مورد