نصب شبرنگ تابلوی راهنمای محله حسنجون و سید آباد
نصب شبرنگ تابلوی راهنمای محله حسنجون و سید آباد ۱۷ مهر ۱۴۰۱

نصب شبرنگ تابلوی راهنمای محله حسنجون و سید آباد

نصب شبرنگ تابلوی راهنمای محله حسنجون و سید آباد و روستای هرنج توسط نیروهای روابط عمومی