آسفالت حیاط مدرسه سمیه
انجام آسفالت حیاط مدرسه سمیه ۰۷ آذر ۱۴۰۱

انجام آسفالت حیاط مدرسه سمیه

مراحل پایانی آسفالت حیاط مدرسه سمیه توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد