آغاز عملیات مخلوط ریزی توسط نیروهای موتوری در شانه خاکی جاده چالان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغاز عملیات مخلوط ریزی توسط نیروهای موتوری در شانه خاکی جاده چالان