آغاز عملیات همسطح سازی کوچه شهید سید ابوالفضل میرحسینی محله گلینک
۲۳ آذر ۱۳۹۸

آغاز عملیات همسطح سازی کوچه شهید سید ابوالفضل میرحسینی محله گلینک