آماده باش کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری
۰۷ اسفند ۱۳۹۸

آماده باش کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در پی هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی بسیار قوی به استان البرز و احتمال بارندگیهای شدید، شهردار طالقان طی پیامی اعلان داشت: کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری در آماده باش کامل بسر برده و شهرداری با همه توان و امکانات و تجهیزات […]

۱۲ بهمن ۱۳۹۸

آماده باش کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در پی  اخطاریه  سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان البرز و کاهش دما  مهندس قاسمپور شهردار طالقان طی پیامی اعلان داشت: کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری تا عادی شدن شرایط جوّی در آماده باش کامل بسر برده و شهرداری با همه توان […]

۰۲ بهمن ۱۳۹۸

آماده باش کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در پی  اخطاریه سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان البرز و کاهش دما  مهندس قاسمپور شهردار طالقان طی پیامی اعلان داشت: کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری، در آماده باش کامل بسر برده و شهرداری با همه توان و امکانات و تجهیزات آماده […]

۱۲ آذر ۱۳۹۸

آماده باش کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در پی اخطاریه سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان البرز و کاهش دما مهندس قاسمپور شهردار طالقان طی پیامی اعلان داشت: کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری تاعادی شدن شرایط جوّی در آماده باش کامل بسر برده و شهرداری با همه توان و […]

۰۱ آبان ۱۳۹۸

آماده باش کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در پی تداوم بارندگیها و اعلان سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی شهردار طالقان طی پیامی اعلان داشت: کلیه نیروهای خدمات شه، موتوری و آتش نشانی شهرداری تا عادی شدن شرایط جوّی در آماده باش کامل بسر برده و شهرداری با همه توان و امکانات و تجهیزات آماده […]

۱۱ فروردین ۱۳۹۸

آماده باش کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در پی تداوم بارندگیها و اعلان سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی بسیار قوی در نیمه غربی، شهردار طالقان طی پیامی اعلان داشت: کلیه نیروهای خدمات شهر، موتوری و آتش نشانی شهرداری  تا عادی شدن شرایط جوّی در آماده باش کامل بسر برده و شهرداری با همه توان […]