آموزش شهروندی
۱۸ آبان ۱۳۹۹

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با هرگونه مزاحمت در شهر در خصوص موضوعات بهداشتی ( دفع غیر بهداشتی فاضلاب، اصطبل واقع در محدوده مسکونی، بناهای مخروبه قدیمی) و هرگونه مزاحمت ملکی و… بدینگونه عمل می نماید: طبق شکایت مطروحه از طرف شخص حقیقی یا مزاحمتی که مدعی العموم محسوب گردد شهرداری موظف به پیگیری […]