اتمام عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون کتابخانه عمومی طالقان
اتمام عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون کتابخانه عمومی طالقان ۲۸ مهر ۱۳۹۷

اتمام عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون کتابخانه عمومی طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون کتابخانه عمومی شهرستان طالقان توسط واحد عمران شهرداری طالقان به اتمام رسید.