اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و همچنین جدول کشی کوچه جنب لبنیات چهل چشمه
۱۴ آذر ۱۳۹۸

اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و همچنین جدول کشی کوچه جنب لبنیات چهل چشمه