احداث پل
پل جبرییل آباد محله جزن در حال ساخت و احداث ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

پل جبرییل آباد محله جزن در حال ساخت و احداث

با همت شهرداری طالقان عملیات ساخت پل روگذر محله جزن آغاز و بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت