ادامه عملیات ساخت کتابخانه عمومی شهر در سال جدید توسط شهرداری طالقان
۲۳ فروردین ۱۳۹۸

ادامه عملیات ساخت کتابخانه عمومی شهر در سال جدید توسط شهرداری طالقان