ادامه عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ معابر محله گلینک
۱۹ مهر ۱۴۰۰

ادامه عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ معابر محله گلینک