ادامه لکه گیری آسفالت معابر محله کولج پایین توسط واحد عمران شهرداری
ادامه لکه گیری آسفالت معابر محله کولج پایین توسط واحد عمران شهرداری ۱۶ آبان ۱۴۰۱

ادامه لکه گیری آسفالت معابر محله کولج پایین توسط واحد عمران شهرداری

ادامه لکه گیری آسفالت معابر محله کولج پایین توسط واحد عمران شهرداری