انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی معابر سطح شهر
عملیات نمک پاشی معابر اصلی محله حسنجون و سید آباد ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

عملیات نمک پاشی معابر اصلی محله حسنجون و سید آباد

عملیات نمک پاشی معابر اصلی محله حسنجون و سید آباد توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر

عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله خسبان ۰۷ بهمن ۱۴۰۲

عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله خسبان

عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله خسبان توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر لازم به ذکر است کلیه معابر اصلی شهرک و بلوار ورودی باز بوده و تردد در آنها به سهولت در حال انجام است .

عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله گزینان ۰۷ بهمن ۱۴۰۲

عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله گزینان

عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله گزینان توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر

عملیات نمک پاشی معابر شهر و محله های شهر طالقان ۲۵ دی ۱۴۰۱

عملیات نمک پاشی معابر شهر و محله های شهر طالقان

عملیات نمک پاشی معابر شهر و محله های شهر توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری انجام شد

انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی معابر سطح شهر ۲۷ آذر ۱۳۹۷

انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی معابر سطح شهر