بازديد كارشناسان شهرداري از شكست آسفالت ورودي محله جزينان
۱۰ بهمن ۱۳۹۷

بازديد كارشناسان شهرداري از شكست آسفالت ورودي محله جزينان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در حال حاضر جهت ايمن سازي مسير و تردد شهروندان علي الخصوص در شب بوسیله نوار خطر محصور شد. درعین حال موضوع در كميته فني شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصميم گيري و رفع مشكل تدبیر لازم اندیشیده شد.