بازدید از معابر، اماکن، راهها و سایر نیازهای عمرانی محله گلینک
۲۱ آبان ۱۴۰۰

بازدید از معابر، اماکن، راهها و سایر نیازهای عمرانی محله گلینک

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید علاوه بر تصمیم گیری در خصوص چند طرح عمرانی مهم از جمله:۱. ساماندهی راه ورودی به محله۲. بررسی امکان احداث جاده دسترسی به مزار۳. اولویت سنجی نیازهای مربوط به بهسازی معابر که مورد بررسی قرار گرفت، همچنین نسبت به انعکاس پیشنهادات شهروندان گرانقدر در خصوص طرح […]