بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طالقان از محله کولج
۰۲ مهر ۱۳۹۸

بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طالقان از محله کولج