بازگشایی لاین جنوبی بلوار امام خمینی(ره)
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازگشایی لاین جنوبی بلوار امام خمینی(ره)