بازگشایی کمربند ورودی طالقان به سمت میدان شهدای گلینک
۱۶ فروردین ۱۳۹۸

بازگشایی کمربندی ورودی طالقان به سمت میدان شهدای گلینک

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جاده اصلی ورودی طالقان بعد از دوراهی باریکان بسمت گلینک از کمربندی پایین بسمت میدان شهدا‌گلینک دوطرفه میباشد و کمربندی جنوبی مسدود است. لطفا ضمن رعایت محدودیت اعمال شده با احتیاط برانید.