با ریختن زباله در جوی ها باعث آبگرفتگی معابر نشویم
۱۴ مهر ۱۳۹۹

با ریختن زباله در جوی ها باعث آبگرفتگی معابر نشویم

بنابراین به منظور رعایت حقوق همه شهروندان ساکن در شهر، ضروری است تا هر یک از ما با مشارکت در امر پاکیزه نگهداشتن شهر، از ریختن زباله در سطح معابر و محل عبور آب های سطحی جلوگیری نماییم .

۱۵ آذر ۱۳۹۸

با ریختن زباله در جوی ها باعث آبگرفتگی معابر نشویم

نابراین به منظور رعایت حقوق همه شهروندان ساکن در شهر، ضروری است تا هر یک از ما با مشارکت در امر پاکیزه نگهداشتن شهر، از ریختن زباله در سطح معابر و محل عبور آب های سطحی جلوگیری نماییم.