برگزاری جلسه شورای اداری در فرمانداری طالقان
۰۹ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای اداری در فرمانداری طالقان

 مهندس قاسمپور شهردار طالقان در این جلسه توضیحاتی در خصوص عملکرد شهرداری در سه ماهه گذشته ارائه نمود و سپس ادارات  راهداری و امور آب گزارش عملکرد سه ماهه اداره ذیربط خود را ارائه دادند.