برگزاری جلسه مشترک شورای عالی استان با شوراهای طالقان
۱۷ مهر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه مشترک شورای عالی استان با شوراهای طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه دکتر ایزد بین ریاست شورای اسلامی استان البرز و همراهان، مهندس قاسمپور شهردار  طالقان، ریاست و اعضای شورای شهر و سایر اعضا حاضر پیرامون طرح تفصیلی، طرح  جامع حوزه آبخیرداری شهر طالقان، محدوده شهر،  ابعاد کاربریها، طرح حریم شهر طالقان و سایر طرحهای پیشنهادی به بحث […]