برگزاری جلسه نامگذاری معابر حوزه شهر طالقان
۲۹ دی ۱۳۹۸

برگزاری جلسه نامگذاری معابر حوزه شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه نامگذاری کوچه ها و خیابان های جامانده و بدون نام محله گزینان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در رابطه با موضوع پلاک کوبی و کد پستی منازل و نمونه های پیشنهادی نیز بحث و تبادل نظر گردید.