برگزاری نشست نمایندگان اداره محیط زیست، انجمن ها و سمن ها با شهردار طالقان
برگزاری نشست نمایندگان اداره محیط زیست، انجمن ها و سمن ها با شهردار طالقان ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

برگزاری نشست نمایندگان اداره محیط زیست، انجمن ها و سمن ها با شهردار طالقان

نشست نمایندگان اداره محیط زیست، انجمن ها و سمن ها با دکتر لطفی شهردار طالقان در ساختمان شهرداری برگزار گردید