بسيج عمومی برای ارسال تجهيزات جهت رفع بحران رانش زمین در طالقان
۲۱ اسفند ۱۳۹۷

بسيج عمومی برای ارسال تجهيزات جهت رفع بحران رانش زمین در طالقان