بلوار آیت الله طالقانی
انجام خط کشی بلوار آیت الله طالقانی در محدوده چالان (پردسر) ۱۹ آبان ۱۴۰۱

انجام خط کشی بلوار آیت الله طالقانی در محدوده چالان (پردسر)

خط کشی بلوار آیت الله طالقانی در محدوده چالان (پردسر) توسط واحد ترافیک شهرداری طالقان انجام شد