بلوار شهدای سپاه
انجام خط کشی بلوار شهدای سپاه ۲۰ آبان ۱۴۰۱

انجام خط کشی بلوار شهدای سپاه

خط کشی بلوار شهدای سپاه توسط واحد ترافیک شهرداری طالقان انجام شد.