تداوم عملیات باربرداری، بارگیری و حمل خاک از رانش بلوار ورودي شهر
۰۱ خرداد ۱۳۹۸

تداوم عملیات باربرداری، بارگیری و حمل خاک از رانش بلوار ورودي شهر