تسطیح جزینان
مخلوط ریزی و تسطیح  باغان گزینان ۰۴ فروردین ۱۴۰۲

مخلوط ریزی و تسطیح باغان گزینان

مخلوط ریزی و تسطیح باغان گزینان توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر