تعریض و آسفالت مسیر رانشی چالان
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

تعریض و آسفالت مسیر رانشی چالان

این محور، جاده دسترسی کلیه روستاهای بخش بالا طالقان است.