جشن تکلیف دانش آموزان طالقان
شرکت در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر مکلّف پایه سوم ابتدایی ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

شرکت در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر مکلّف پایه سوم ابتدایی

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر مکلّف پایه سوم ابتدایی شهرستان طالقان برگزار شد.