جلسه با معاون محترم عمرانی استانداری البرز
۲۳ مهر ۱۳۹۸

جلسه با معاون محترم عمرانی استانداری البرز

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پیرامون موضوعات مهم شهر طالقان: طرح تفصیلی، طرح جامع، کمیسیون ماده صد، کمیته انطباق، کمک به اعتبارات، موضوع بیمارستان و مسائل دیگر بحث و تبادل نظر شد.