جلسه شورای اسلامی شهر طالقان با معاون راه‌ وشهرسازی شهرستان
۰۳ مهر ۱۳۹۸

جلسه شورای اسلامی شهر طالقان با معاون راه‌ وشهرسازی شهرستان