خرید نیسان
خرید یک دستگاه خودروی نیسان باری توسط شهرداری ۲۳ آبان ۱۴۰۱

خرید یک دستگاه خودروی نیسان باری توسط شهرداری

خرید یک دستگاه خودروی نیسان باری توسط شهرداری به منظور مرتفع ساختن بخشی از نیازهای واحد امانی و موتوری و تسریع در ارائه خدمات شهری