خواهر خواندگی طالقان و رشت
طراحی، چاپ و نصب تابلوی خیابان رشت در شهر طالقان ۰۳ خرداد ۱۴۰۲
خواهر خواندگی طالقان و رشت

طراحی، چاپ و نصب تابلوی خیابان رشت در شهر طالقان

یوند خواهر خواندگی بین دو شهر طالقان و رشت با اقدام عملی نامگذاری یک خیابان در طالقان به نام "رشت" و در اقدام متقابل نامگذاری یک خیابان در شهر رشت به نام "طالقان" فی ما بین شهرداری ها و شوراهای اسلامی هر دو شهر صورت پذیرفت