دریافت مجوز قبل از هرگونه خاکبرداری و گود برداری
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

دریافت مجوز قبل از هرگونه خاکبرداری و گود برداری

نظر به اهمیت ویژه و ضرورت تام و تمام حفاظت از منابع زیست محیطی و رعایت موازین فنی و حقوقی این حوزه اساسی و با عنایت به تجربه عینی و وضعیت بارش ها و سیلاب های اخیر و رانش برخی اراضی و لزوم پیشگیری از هرگونه اقدام احتمالی آسیب رسان در این حوزه،ضروری است از […]