راه اندازی کلینیک عقیم سازی سگهای ولگرد طالقان
۲۸ آبان ۱۳۹۷

راه اندازی کلینیک عقیم سازی سگهای ولگرد طالقان

عقیم سازی سگهای ولگرد باعث کنترل جمعیت سگها و کاهش خوی تهاجمی آنها میشود.