عملیات آسفالت جاده اصلی خسبان، گزینان
۲۴ شهریور ۱۳۹۸

عملیات آسفالت جاده اصلی خسبان، گزینان