عملیات آسفالت خیابان مقابل مدرسه خیر ساز شهید اسحاقی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸

عملیات آسفالت خیابان مقابل مدرسه خیر ساز شهید اسحاقی