عملیات آسفالت خیابان منبع آب (کوچه صابر)
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

عملیات آسفالت خیابان منبع آب (کوچه صابر)