عملیات احداث نهر کانیو (ترمیم و بازسازی نهر) در خیابان اصلی محله گلینک
۱۹ آبان ۱۳۹۹

عملیات احداث نهر کانیو (ترمیم و بازسازی نهر) در خیابان اصلی محله گلینک