عملیات برف تکانی درختان به منظور جلوگیری از شکسته شدن شاخه ها و حفظ و نگهداری طبیعت شهر
۲۳ آبان ۱۴۰۰

عملیات برف تکانی درختان به منظور جلوگیری از شکسته شدن شاخه ها و حفظ و نگهداری طبیعت شهر

برف تکانی درختان به منظور جلوگیری از شکسته شدن شاخه ها و حفظ و نگهداری طبیعت شهر توسط نیروهای فضای سبز انجام شد.