عملیات جمع آوری بنرهای فرسوده و تبلیغات نامناسب در سطح شهر
۲۸ دی ۱۳۹۸

عملیات جمع آوری بنرهای فرسوده و تبلیغات نامناسب در سطح شهر