عملیات لایروبی و پاکسازی، جهت پیشگیری از انسداد انهار میدان امام خمینی و بلوار شهید مطهری
۲۱ آبان ۱۴۰۰

عملیات لایروبی و پاکسازی، جهت پیشگیری از انسداد انهار میدان امام خمینی و بلوار شهید مطهری