عملیات لایروبی و پاکسازی حاشیه جاده اصلی
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

عملیات لایروبی و پاکسازی حاشیه جاده اصلی