عملیات لوله گذاری در مسیر اصلی جاده خسبان، گزینان(کلاندشت)
۲۴ مهر ۱۳۹۹

عملیات لوله گذاری در مسیر اصلی جاده خسبان، گزینان(کلاندشت)