عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان سنبله
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان سنبله