عملیات مخلوط ریزی و تسطیح نوار حفاری شرکت گاز در لاین جنوبی بلوار آیت اله طالقانی
۱۹ دی ۱۴۰۰

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح نوار حفاری شرکت گاز در لاین جنوبی بلوار آیت اله طالقانی