عملیات نمک پاشی کلیه معابر شهر و محله های شهر طالقان
۲۱ آبان ۱۴۰۰

عملیات نمک پاشی کلیه معابر شهر و محله های شهر طالقان